familierecht@protonmail.com | 035-744 00 47 | over ons | contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & kantoorklachtenregeling Gevaerts Family Law & Mediation (versie 06 januari 2020)

Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Gevaerts Family Law & Mediation en cliënt, alsmede eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Gevaerts Family Law & Mediation zijn betrokken.
 3. Alle aan Gevaerts Family Law & Mediation verbonden en/of met haar samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algehele titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt of waarnaar cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. De opdracht
 6. De overeenkomst van opdracht blijkt uit de opdrachtbevestiging, die behoudens onverwijlde spoed, bij de aanvang van de zaak aan cliënt wordt gezonden.
 7. De kosten van de opdracht worden individueel vastgesteld en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Gevaerts Family Law & Mediation declareert met inzage in bestede tijd en verrichtte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Gevaerts Family Law & Mediation haar werkzaamheden opschorten of staken. Gevaerts Family Law & Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door deze opschorting of staking mocht ontstaan.
 9. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, komen voor rekening van cliënt, een en ander met in achtneming van de wettelijke regels voor invordering van declaraties.
 10. Cliënt zal op eerste verzoek ten gunste van Gevaerts Family Law & Mediation zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van cliënt jegens Gevaerts Family Law & Mediation.
 11. Bij de uitvoering van een opdracht kan Gevaerts Family Law & Mediation mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Gevaerts Family Law & Mediation zijn verbonden, al dan niet in het kader van waarneming gedurende vakantie, ziekte of onmogelijkheid om de praktijk uit te voeren.
 12. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Gevaerts Family Law & Mediation verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Gevaerts Family Law & Mediation niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen.
 13. De verstrekte opdracht worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt als opdrachtgever. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Gevaerts Family Law & Mediation tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van cliënt en / of de werkzaamheden die voor cliënt zijn verricht.
 14. Gevaerts Family Law & Mediation spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap te verrichten, maar geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door verrichte werkzaamheden, mede door dat deze afhankelijk zijn van factoren die buiten de invloed van Gevaerts Family Law & Mediation vallen.
 15. Gevaerts Family Law & Mediation is te allen tijde gerechtigd de opdracht met in achtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

 16. Aansprakelijkheid
 17. Indien bij de uitvoering van een opdracht van cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder nalaten) voordoet, die tot (beroeps)aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Gevaerts Family Law & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald inclusief het eigen risico.
 18. Indien en voor zover de verzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Gevaerts Family Law & Mediation beperkt tot een bedrag van in de desbetreffende zaak in het dat jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €5.000,– exclusief BTW.
 19. Gevaerts Family Law & Mediation is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico. Voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Gevaerts Family Law & Mediation beperkt tot een maximum van €1.000,– exclusief BTW.
 20. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Gevaerts Family Law & Mediation gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden, waarbij deze beperking tevens voor Gevaerts Family Law & Mediation geldt.
 21. Een aanspraak op schadevergoeding van cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Gevaerts Family Law & Mediation aansprakelijk is of zou kunnen zijn, doch in elk geval 7 jaren na sluiting van het dossier.

 22. Algemene Vordering Gegevensbescherming
 23. Gevaerts Family Law & Mediation stelt alles in het werk om te voldoen aan de rechten van cliënt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze sinds 25 mei 2018 van kracht is en stuurt op dataminimalisatie. Gevaerts Family Law & Mediation heeft hiertoe een Privacy & Cookie statement opgesteld en op haar website gepubliceerd. Dit statement wordt regelmatig vernieuwd.

 24. Kantoorklachtenregeling
 25. Een klacht over de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, wordt voorgelegd aan mr A.P. Gevaerts, die klager zal uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.
 26. Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt of klager heeft aangegeven dit gesprek niet te willen aangaan, kan klager zijn/haar klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Gevaerts Family Law & Mediation, Mr N. Grijmans-Veenendaal van kantoor Grijmans Familierecht te Amsterdam. De klager is hiertoe geen vergoeding verschuldigd.
 27. Klager en degene over wie is geklaagd (beklaagde) worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. De klachtfunctionaris geeft binnen een maand na het indienen van de klacht aan klager en beklaagde een schriftelijk gemotiveerd oordeel over de klacht, desgewenst voorzien van aanbevelingen. Indien de termijn van een maand niet wordt gehaald deelt de klachtfunctionaris dit gemotiveerd aan klager en beklaagde mede, onder vermelding van een nieuwe termijn.

 28. WWFT
 29. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Gevaerts Family Law & Mediation verplicht om de identiteit van cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

 30. Toepasselijk recht
 31. De rechtsverhouding tussen cliënt en Gevaerts Family Law & Mediation wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Gevaerts Family Law & Mediation is gevestigd in Bussum en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 56 11 58 14.