familierecht@protonmail.com | 035-744 00 80 | over ons | contact

Privacy & Cookie Statement

PRIVACY & COOKIE STATEMENT GEVAERTS FAMILY LAW & MEDIATION D.D. 06 JANUARI 2020

 

Contact gegevens

Naam Kantoor                 :              Gevaerts Family Law & Mediation

Adres                                :              Franse Kampweg 6, 1406 NW Bussum

Contact persoon            :              mw mr A.P. Gevaerts

Emailadres                      :              familierecht@protonmail.com

 

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Gevaerts Family Law & Mediation, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56115814.

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe Gevaerts Family Law & Mediation omgaat met persoonsgegevens die, in het kader van de werkzaamheden (uitvoeren van de opdrachten) en dienstverlening, worden verstrekt. Gevaerts Family Law & Mediation stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Regelmatig aanvullingen op deze verklaring

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 06 januari 2020 en vervangt alle eerdere versies.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan je iemand (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

 

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. En/of
 • genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Reikwijdte privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (bijzondere) persoonsgegevens die wij verzamelen/ontvangen/ binnenkrijgen. Gevaerts Family Law & Mediation vraagt op en gebruikt uw (bijzondere) persoonsgegevens alleen met als doel:

 • het uitvoeren van opdrachten (procedure, mediation, advies)
 • ter voldoening aan wettelijke taken en verplichtingen, dan wel regelementen van rechtelijke organisaties;
 • voor de doelen waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven.

We verzamelen vier categorieën persoonsgegevens van en over u:

(1)         naam en contactgegevens en overige gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de gegeven opdracht,

(2)         betalingsgegevens voor zover die de facturen betreffen en nodig zijn voor het opstellen van de administratie van het kantoor (wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen);

(3)         gegevens die we vastleggen als u contact hebt met (de berichtenservice) het kantoor (waarbij overigens niet een telefoonnotitie wordt gemaakt van ieder gesprek)

(4)         gegevens die we vastleggen wanneer u onze website bezoek.

 

Geheimhoudingsplicht Advocatuur

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen gebruikt of verwerkt of aan iemand gegeven. De gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. De geheimhoudingsplicht eindigt niet op het moment dat de zaak is geëindigd of u een andere advocaat inschakelt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Gevaerts familierecht en waarom?

Gevaerts Family Law & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens nadat u die hebt gegeven voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt en niet voor andere doelen. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opstellen van processtukken, adviezen , het maken van berekeningen en het opstellen van correspondentie in uw zaak.

Toesturen persoonlijke gegevens (intakeformulier)

Wij vragen om de persoonsgegevens op het intake formulier te vermelden. U hebt het recht bepaalde gegevens niet in te vullen. Dit intake-formulier wordt digitaal in uw digitale dossier bewaard. Een uitdraai van het intake formulier wordt in de dossiermap bewaard totdat het dossier naar het archief gaat. De van belang zijnde stukken worden in het archief bewaard gedurende 7 jaar waarna er vernietiging volgt (tenzij er alsdan nog een reden is om het bewaren te verlengen bijvoorbeeld eventuele beroepsaansprakelijkheid).

 

 

Noodzakelijk gebruik van de Kopie ID-app

Wij vragen tijdens de eerste bespreking en voorafgaand aan het ondertekenen van een eventuele overeenkomst, om uw paspoort/ ID/ rijbewijs (geldig identiteitsbewijs) mee te nemen zodat we kunnen controleren dat u degene bent die de opdracht geeft of de overeenkomst tekent (legaliseren van de handtekening).

Daarnaast wordt gevraagd om toe te mailen via de Kopie ID App een scan van uw paspoort/ ID of Rijbewijs waarbij:

 • op de scan het Burger Service Nummer (BSN) zwart is gemaakt en
 • door de pasfoto op de scan een tekst wordt geplaatst bijvoorbeeld: “advies Gevaerts Family Law & Mediation”

De Kopie ID-App biedt de mogelijkheid om dit uit te voeren (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?sea-t-recht_veiligheid_en_defensie-a-kopie_id_app&utm_term=kopie%20id&gclid=EAIaIQobChMIqPTsh4qW2wIVbLXtCh1Rqgr-EAAYASAAEgISGPD_BwE ).

 

De Kopie ID-scan wordt in uw digitale dossier bewaard. De scan wordt uitgedraai ook in je dossiermap bewaard totdat het dossier naar het archief gaat. De van belang zijnde stukken worden in het archief bewaard gedurende 7 jaar waarna er vernietiging volgt (tenzij er alsdan nog een reden is om het bewaren te verlengen bijvoorbeeld eventuele beroepsaansprakelijkheid).

 

Regels persoonsgegevens in gerechtelijke procedures

In een procedure worden uw persoonsgegevens opgenomen in de processtukken en de formulieren die de rechtelijke organisaties opleggen om te communiceren met partijen. Als wij processtukken opstellen dan zijn er wettelijke regels die bepalen welke persoonlijke gegevens moeten worden opgenomen. Het gaat dan om een wettelijke grondslag.

 

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan:

 • nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld,
 • voor het uitoefenen van wettelijke taken en
 • het nakomen van de wettelijke verplichtingen of
 • het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals uiteengezet in de handleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn in ieder geval van toepassing en deze worden gerespecteerd.

 

Inroepen privacy rechten

Gevaerts Family Law & Mediation stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat toch uw rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Advocatenwet. Het kan dan zijn dat niet aan één van de hierna te behandelen rechten kan worden voldaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Wanneer uw persoonsgegevens door Gevaerts Family Law & Mediation worden verwerkt kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruik maken van het:

 • recht van inzage (u kunt opvragen welke persoonsgegevens het kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe land deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we geen inzage kunnen verstrekken. Dit wordt beoordeeld en gemotiveerd medegedeeld);
 • recht op rectificatie (wanneer u denkt dat bepaalde gegevens niet juist zijn verwerkt dan heb u het recht om te rectificatie/ verbetering van deze gegevens te vragen. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet zelf de verbetering kunnen doorvoeren. Dit is bijvoorbeeld zo bij een uitspraak van de rechter. Dit wordt beoordeeld en gemotiveerd medegedeeld);
 • recht op gegeven uitwissing/ vergetelheid (u kunt vragen om de persoonsgegevens te verwijderen zodat u “vergeten” wordt. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we hier niet aan kunnen voldoen bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht. Dit wordt beoordeeld en gemotiveerd medegedeeld);
 • recht op beperking van de verwerking ;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Wilt u gebruik maken van deze rechten dan vragen wij u hier (schriftelijk)om te verzoeken en om bij dit verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs via de Kopie ID-app te voegen.

 

Website

Gevaerts Family Law & Mediation heeft passende maatregelen genomen, om het bezoek aan en het gebruik van onze website www.familylaw.nl te beveiligen teneinde misbruik te voorkomen. Deze verklaring is ook van toepassing op de persoonsgegevens die binnen komen via een bezoek aan onze website. Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website voor meer informatie.

 

Gebruik van cookies

De website www.familylaw.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. 

 

Google Analytics cookies

Gevaerts Family Law & Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van haar website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van haar website, kan Gevaerts Family Law & Mediation haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden.

Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, Gevaerts Family Law & Mediation heeft daar geen invloed op. Gevaerts Family Law & Mediation adviseert u regelmatig deze informatie te bekijken.

 

Beveiliging gegevens en systemen

Gevaerts Family Law & Mediation heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Klachten

Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door het kantoor dan vragen wij dit om dit via een brief kenbaar te maken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen en suggesties?

Heb je nog vragen of suggesties of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact op met Pauline Gevaerts, Gevaerts Family Law & Mediation, via familierecht@protonmail.com.